Voorwaarden

Opgelet: Dit zijn de algemene gebruiksvoorwaarden voor Billionhomes.nl

Voor de Billionhomes Advisor gebruiksvoorwaarden, klik hier

Door gebruik te maken Billionhomes website, gedefinieerd als alle eigenschappen (mobiel, web of anderen) eigendom van en wordt beheerd door Billionhomes), gerelateerde gegevens, en / of aanverwante diensten (collectief, "Diensten"), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden van het gebruik:

Persoonlijk gebruik

U stemt ermee in de diensten, data & content te gebruiken voor persoonlijk gebruik. Uw commercieel gebruik is beperkt tot transacties gedaan op uw eigen naam. Vastgoedmakelaars, professionelen in vastgoed en kredietverleners kunnen informatie verstrekken aan consumenten via de diensten of, waar toegestaan, actie ondernemen ten behoeve van een consument-client (bijvoorbeeld het in dienen van een huis of goederen en/of diensten aanbevelen). Onder voorbehoud van de beperkingen in de volgende paragrafen, kan u gegevens kopiëren van de diensten alleen voor zover nodig voor uw persoonlijk gebruik om (a) te bekijken, (b) op te slaan, en (c) te printen, fax of e-mailen. U gaat ermee akkoord niets anders te reproduceren, te wijzigen, distribueren, decompileren, demonteren, oogsten, crawlen, spideren of te veranderen van gedeelten van onze diensten, data & informatie op onze website.

Beperkingen en aanvullende voorwaarden

U stemt ermee in geen enkel auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen die aan onze diensten verbonden zijn. Je zal niet gebruik maken van de diensten voor wederverkoop, service - diensten bureau's, time-sharing of een andere soortgelijke doeleinden.

Aanvaardbaar gebruik

U stemt ermee in de diensten te gebruiken op een manier dat wettig is zodat u Billionhomes, de service providers, leveranciers of een andere gebruikers niet schaadt. U geeft garantie dat de informatie/data dat u plaatst of anderszins verstrekt aan Billionhomes via uw account juist, aanvaardbaar en niet fout is.

Zoekmachines, automatische zoekopdrachten en archiveren

Deze gebruiksvoorwaarden bieden u geen licentie voor het gebruiken, reproduceren, distribueren, veranderen, oogsten, spideren, harvesten of weer te geven of toegang tot een deel van de diensten te leveren aan derde websites. Publiek beschikbare zoekmachines en soortgelijke Internet navigatie-instrumenten ("Zoekmachines") kunnen op aanvraag deze diensten krijgen, alleen voor zover deze zonder vergunning "fair use" is toegestaan door de toepasselijke auteursrechten. Het verzamelen van informatie over woningen via publieke en openbare bronnen kan soms maanden duren; soms kan het gebeuren dat bronnen bij een woning in verwerking zijn rekening houdend met de rechten op fair use, archiveren & citaat mocht dit van toepassing zijn. Zoekmachines zijn niet toegestaan om vragen of informatie te zoeken die wordt beschermd door een security controlesysteem, die de toegang tot menselijke gebruikers grenzen. Billionhomes behoudt zich het recht voor om automatische zoekopdrachten verder te beperken, bijvoorbeeld per brief aan partijen of door het gebruik van robots.txt.

Google Maps / Google Street View

Een deel van de uitvoering van de diensten zoals straat fotos wordt geïmplementeerd door Google Maps / Street View. Uw gebruik van Google Maps / Google Street View is onderworpen aan Google's gebruiksvoorwaarden.

Informatie dat u verstrekt, Billionhomes account, privacy & websites van derden

Voor informatie dat u plaatst of anderszins verstrekt aan Billionhomes in verband met de diensten (uw "Inzending"), verleent u Billionhomes een onherroepelijke, voortdurende, wereldwijde licentie om (a) te gebruiken, kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, bewerken, wijzigen, en vertalen uw Inzending, in verband met de diensten of in enige andere media, en (b) deze rechten in sublicentie te geven, voor zover maximaal is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving. Billionhomes zal niet betalen voor uw Inzending. Billionhomes kan uw Inzending op elk moment verwijderen. Voor elke Inzending, verklaart u alle benodigde rechten te verlenen Billionhomes de rechten in deze paragraaf is en dat de Inzending voldoet aan bepaalde artikels hierboven. U kunt uw Billionhomes account niet delen met anderen. U bent verantwoordelijk voor alle acties die via uw Billionhomes account behandeld en gebruikt worden in overeenstemming met het privacybeleid. Bepaalde Billionhomes functionaliteiten kunnen betrekking hebben op de distributie van onderwerping aan websites van derden waarover Billionhomes geen controle heeft. Billionhomes is niet verantwoordelijk voor en geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot deze websites van derden, met inbegrip van en niet beperkt tot de inhoud, beschikbaarheid, of de functionaliteit van dergelijke websites. U bent verantwoordelijk ervoor te zorgen dat uw Inzending voldoet aan de voorwaarden voor het gebruik dat gepaard gaat met een dergelijke derde partij website en u begrijpt dat uw Inzending en uw gebruik van een derde partij website zal worden behandeld in overeenstemming met het eigen privacy beleid dat die derde partij heeft.

Adverteren

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Billionhomes advertenties kan tonen op basis van de informatie die werd verzameld van u of door uw interactie op onze site. Zie de privacy pagina voor meer informatie.

Software

Onze diensten kunnen software inhouden voor het gebruik van onze diensten. Indien dergelijke software wordt vergezeld door een licentieovereenkomst voor eindgebruikers, zullen de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van toepassing zijn op het gebruik van de software. Indien dergelijke software niet vergezeld gaat van een licentieovereenkomst voor eindgebruikers, dan verleent Billionhomes u een niet-exclusieve, herroepbare, persoonlijk, niet-overdraagbare licentie om deze software te gebruiken uitsluitend in verband met onze diensten en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden

Gekoppelde informatie

De diensten omvatten links naar producten van derden, diensten en websites. Billionhomes onderschrijft niet, en neemt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke producten, diensten en websites.

Beweringen van de inbreuk op het auteursrecht

Billionhomes respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en vraagt dat iedereen die gebruik maakt van onze diensten hetzelfde te doen. Indien u gelooft dat uw werk is gereproduceerd op een website en op een manier die schending van het auteursrecht vormt, dan kan u dit melden aan Billionhomes door het verstrekken van de volgende informatie:

a) Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan U beweert dat deze overtreden is.

b) Identificatie van de informatie dat u beweert overtreedt en verwijderd moet worden, inclusief een beschrijving van waar het zich bevindt op de diensten pagina's, zodat onze auteursrecht agent deze kan terugvinden.

c) Uw adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mail adres, zodat onze copyright agent contact kan opnemen over uw klacht.

d) Een ondertekende verklaring dat de bovenstaande informatie juist is, dat u te goeder trouw gelooft dat het geïdentificeerd gebruik van het materiaal niet toegestaan is door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet, en, op straffe van meineed, dat u de copyright eigenaar of bevoegd bent om op te treden namens de rechthebbende in deze situatie.

e) Al bovenstaande informatie in de Engelse taal aangetekend toesturen naar:

Billionhomes LLC
1201 N Orange St Ste 700
# 7413 Wilmington DE 19801-1186
USA

Kennisgevingen van inbreuk op het auteursrecht

Vorderingen moeten worden verzonden als volgt:

Via post: aangetekend toesturen (in de Engelse taal):

Billionhomes LLC
1201 N Orange St Ste 700
# 7413 Wilmington DE 19801-1186
USA

alsook via e-mail: copyright@billionhomes.com

Opmerking: Zodra u de kennis van de inbreuk op auteursrechten heeft doorgestuurd,dan kan Billionhomes beginnen met het onderzoek naar de vermeende schending van het auteursrecht, maar daarvoor moeten we uw ondertekende verklaring eerst per post ontvangen of als een bijlage bij uw e-mail voordat we ons verplicht zien om actie te ondernemen.

Intellectuele eigendom

De diensten zijn eigendom van Billionhomes, en met inachtneming van de intellectuele eigendomsrechten van Billionhomes en haar licentiegevers - © Billionhomes.com - Alle rechten voorbehouden. U mag geen gebruik maken van de Billionhomes handelsmerken als onderdeel van uw schermnaam of e-mailadres op de diensten. De namen van bestaande bedrijven, producten en diensten die hier worden genoemd, kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn.

Vastgoed verkopen & licenties

Billionhomes is GEEN vastgoedmakelaar en treedt NIET op als makelaar voor u of voor gelijk welke andere gebruiker.

Wijzigingen aan onze voorwaarden

Billionhomes behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te veranderen of aan te passen, en u bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig evalueren van deze gebruiksvoorwaarden. Uw voortgezet gebruik van de diensten na de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen houdt een aanvaarding in van en instemming met dergelijke wijzigingen. Billionhomes mag de diensten opschorten of stop te zetten op elk gewenst moment voor u en / of voor anderen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Aansprakelijkheid

Billionhomes.nl spant er zich voor in de inhoud van haar webpagina’s, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Billionhomes.nl verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Billionhomes.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Billionhomes.nl of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is Billionhomes.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

In geen enkel geval zal Billionhomes of een leverancier aansprakelijk zijn voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot enig indirecte, incidentele speciale of bestraffende schade die voortvloeit uit, gebaseerd op, of ten gevolge van deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de diensten, zelfs indien deze partij in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De uitsluiting van schade die onder deze paragraaf is onafhankelijk van uw exclusieve rechtsmiddel en overleeft in het geval een dergelijke oplossing niet aan zijn wezenlijke doel of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht. Deze beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing ongeacht of de schade het gevolg zijn van (a) schending van het contract, (b) inbreuk op garantie, (c) nalatigheid, of (d) enige andere oorzaak van de vordering, voor zover die uitsluiting en beperkingen zijn niet verboden door de geldende wetgeving. Indien u niet akkoord gaat met een deel van deze gebruiksvoorwaarden, of u een geschil of claim tegen Billionhomes of haar leveranciers met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden of de diensten, dan is uw enige en exclusieve remedie te stoppen met het gebruik van de diensten of de website van Billionhomes.

Laatste aanpassing op 25 Oktober, 2014